Azteb

تجهیزات رادیولوژی

کلمه Radiology از کلمه لاتین Radius به معنی شعاع یا پرتو گرفته شده است.این عنوان در دانش امروزی بشر فرا گیرنده رشته های بسیاری استکه بر پایه آثار پرتوهای یونساز گوناگون قرار دارد. رادیولوژی پزشکی بر مبنای کاربرد پرتوهای یونساز برای تشخیص بیماریها و یا درمان آنها می باشد.

دید کلی

رادیولوژی پزشکی بر حسب اینکه از چه عاملی در آن استفاده می شود به دو رشته تخصصی بزرگ تقسیم می شود:

یکی پزشکی هسته ای که اساس کار آنها روی مواد رادیو اکتیو است و دیگری رادیولوژی که مبنایی روی اشعه ایکس و ویژگیهای گوناگون آن دارد. ما در اینجا تنها درباره رادیولوژی واقعی یعنی آنچه که با استفاده از پرتو ایکس یا رنگتن به اشکال گوناگون برای تشخیص و درمان در پزشکی ،انجام می گیرد صحبت می کنیم.

رادیولوژی پزشکی واقعی یا رنتگنولوژی به دو بخش رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی درمانی تقسیم بندی می شود. رادیولوژی تشخیصی شامل فلوئوروسکپی، رادیوگرافی وتوموگرافی کامپیوتری می باشد. رادیولوژی درمانی درباره دستگاه های رادیوتراپی، مقادیر درمانی در تابش پرتوها و حساسیت بافتی در برابر پرتوها، بحث میکند.

شماره تماس
شماره تماس 2