Azteb

ارتوپدی خانگی

ارتوپدی خانگی

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل و عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.