Azteb

لوازم مصرفی پزشکی و بیمارستانی

در این قسمت کالا و لوازم مصرفی پزشکی و بیمارستانی یکبار مصرف معرفی و عرضه میشوند. تنوع وسیعی از نیازهای عمومی کاربران خانگی، مراکز بهداشتی و درمانی در این گروه کالایی توسط درمان کالا از معتبرترین برندها و شناخته شده ترین سطوح کیفی ارائه شده است.