بالون پمپ

بالون پمپ
  • ایده اصلی کار بالون پمپ این است که بتوانیم برای قلبی که تحت عمل قرار گرفته و یا قرار است که مورد عمل قرار گيرد, اکسیژن بیشتری رسيده و کار مکانیکی کمتری انجام گردد.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.

شماره تماس
شماره تماس 2